K O T K A N  R A T S A S T A J A T  R Y
 

Kotkan Ratsastajat Ry:n säännöt

Perustettu 1979 Katajasuon Ratsastajat ry nimellä. Vuodesta 1982 Kotkan Ratsastajat ry ( KoR) niminen Katajasuon Ratsastajien
( KaRa sekä Etelä-Kymen Ratsastajien ( EkR ) yhteenliittymisen seurauksena.


1 § Yhdistyksen nimi on Kotkan Ratsastajat ry ja sen kotipaikka on Kotkan kaupunki.


2 § Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ratsastusurheilua, kohottaa jäsentensä ratsastustaitoa ja -tietoutta sekä laajentaa ratsastusurheilun harrastajien piiriä.


3 § Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa ratsastuskoulutoimintaa, sekä järjestää kilpailuja ja kursseja, toimeenpanee keskustelu- ja opetustilaisuuksia    sekä järjestää yhteisiä ratsastustilaisuuksia.


4 § Yhdistys voi kuulua jäsenenä Suomen Ratsastajainliitto ry:een sekä muihin kotimaisiin hevosurheilu- ja jalostusliittoihin.


5 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö maksamalla jäsenmaksun.
Alle 18-vuotiaat ovat juniorijäseniä, joista voidaan yhdistykseen muodostaa junioriosasto hallituksen hyväksymällä tavalla.
Hallitus on yhdistyslain 11 §:ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä.
Jäsen voidaan katsoa eronneeksi seurasta, jos vuotuista jäsenmaksua ei ole maksettu määräaikaan mennessä. Jäseneksi voi liittyä myös keskellä vuotta.


6 § Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kannattavia tai kunniajäseniä. Kunnia-jäseneksi voi yhdistys kokouksessaan tekemällään päätöksellä kutsua toimintaansa    ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Kunniajäseniltä ei kanneta jäsenmaksua.
Kannattajajäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, joka maksaa seuralle puolet vuosittaisesta seniorijäsenmaksusta tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka suorittaa vuosittaisen seniorijäsenmaksun viisinkertaisena. Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus päätetään syyskokouksessa.
päätetään
Yhdistyksen kokouksissa saa juniorijäsen ja kannattajajäsen käyttää puhe- muttei äänioikeutta, muilla varsinaisilla jäsenillä on yhtäläinen äänioikeus.


7 § Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu vuodeksi. Kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksan kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä, joista puolet eroaa vuosittain, ensi kerran arvan perusteella.
Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin joku hallituksen jäsen sitä pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on saapuvilla. Äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Kokouksessa on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri varmentaa.


8 § Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan. Sihteerin, rahastonhoitajan, tiedotussihteerin, toiminnanjohtajan sekä muut tarpeelliset virkailijat hallitus valitsee joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Lisäksi hallitus voi valita erityisiä tehtäviä hoitamaan toimikuntia.


9 §
Hallituksen tehtävänä on:

 1. ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja edistämiseksi,
 2. pitää yhteyttä Suomen Ratsastajainliittoon sekä muihin keskusjärjestöihin, joihin yhdistys kuuluu,
 3. edustaa yhdistystä ulospäin, hankkia oikeuksia sekä esiintyä kantajana ja vastaajana,
 4. kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä esille tulevat asiat,
 5. toimeenpanna yhdistyksen kokouksen tekemät päätökset,
 6. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta,
 7. hyväksyä yhdistyksen jäseneksi pyrkivät ja erottaa jäsen yhdistyksestä,
 8.  määrätä valiokuntien ja alaistensa toimikuntien jäsenet ja tehtävät, ellei yhdistyksen kokous ole niitä määrännyt,
 9. hoitaa jäsenluetteloa ja koota jäsenmaksut,
 10.  laatia ehdotus yhdistyksen vuosikertomukseksi sekä toimintasuunnitelmaksi talousarvioehdotuksineen,
 11.  hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat.


10§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.


11 § Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan yhdistyksen syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varahenkilöt.


12 § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
Tilinpäätöksen on oltava valmiina ja se on jätettävä tilintarkastajille vähintään 3 viikkoa ennen kevätkokousta.
Tilintarkastajien tulee tarkastaa yhdistyksen hallintoa sekä tilit, kassa, arvopaperit ja muu omaisuus sekä jättää hallitukselle yhdistykselle osoitettu
tarkastuskertomus hyvissä ajoin ennen kokousta.


13 § Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kokoukseen kahdesti vuodessa:
- kevätkokoukseen helmi-maaliskuussa ja
- syyskokoukseen loka-marraskuussa.
Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään ( 1/10 ) kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta vaatii kirjallisesti ilmoitetun asian käsittelemistä varten.
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta kirjallisesti.
Jos jäsen haluaa jonkun asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle, syyskokoukselle tarkoitetussa asiassa syyskuun 15 päivään mennessä, kevätkokoukselle tarkoitetussa asiassa tammikuun 15 päivään mennessä.


Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat:
KEVÄTKOKOUKSESSA

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkidantarkastajaa sekä ääntenlaskijat,
 2. todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen,
 3. päätetään kokouksessa käsiteltävistä asioista,
 4. käsitellään ilmoitusasiat,
 5. esitellään vuosikertomus,
 6. esitellään tilit ja tilintarkastajien antama lausunto,
 7. päätetään tili- ja vastuuvapaudesta,
 8. päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista ottaen huomioon näiden sääntöjen 13 § : n ja yhdistyslain 14 §: n määräykset.

SYYSKOKOUKSESSA

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat,
 2. todetaan, että kokous on sääntöjen mukaisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen,
 3. käsitellään ilmoitusasiat,
 4. päätetään jäsenmaksun suuruudesta,
 5. päätetään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden kulukorvausten suuruudesta,
 6. käsitellään toimintaohjelma seuraavaa vuotta varten,
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi,
 8. valitaan neljä jäsentä hallituksen erovuoroisten tilalle,
 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä, seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan,
 10. päätetään muista hallituksen ja jäsenten esittämistä asioista, ottaen huomioon näiden sääntöjen 13 §:n ja yhdistyslain 14 §: n määräykset.
 11. Uuden hallituksen toiminta alkaa seuraavan vuoden tammikuun 1. päivästä.


15 § Yhdistyksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, joka on asianmukaisesti tarkastettava ja säilytettävä arkistossa.


16 § Äänestykset ja vaalit suoritetaan avoimena, mikäli joku ei vaadi suljettua äänestystä tai vaalia. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.


17 § Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja kummassakin vähintään 314 osaa enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokoonkutsussa on sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta mainittava.
Jos yhdistys purkautuu, on sen varat luovutettava jollekin ratsastusurheilun hyväksi toimivalle oikeuskelpoiselle yhdistykselle viimeisen kokouksen lähemmin nimeämällä tavalla.


18 § Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.